Kotisivu päivitys

Lauantai 18.3.2017 klo 22:37

sfp_torgkaffe.jpgHei, kotisivuni on päivitetty

Teemana lähiaikoina tulee olemaan kunnalisvaalit 2017, jossa olen RKP:n ehdokas.

Mottoni näissä vaaleissa:

Haluan rakentaa parempaa arkea - palveluja, jotka ovat helposti saatavilla. Toimia asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisen elinympäristön kehittämisen puolesta. Pitkä kokemukseni ja osaamiseni tuovat varmuutta asioiden hoitoon muuttuvassa kuntakentässä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on osa ihmisten arkea ja maakunnalle vuonna 2019 palveluiden siirto vaatii hyvää suunnittelua. Näin voimme paremmin vaikuttaa siihen, että palvelut myös jatkossakin pysyvät Inkoossa.

Subjektiivista oikeutta päivähoitoon on pidetty Inkoossa tärkeänä. Tätä on mielestäni jatkettava, vaikka se ei enää ole pakollista kunnille.

Koulu ympäristöineen on tärkeää, koululaisilla ja henkilökunnalla on oikeus turvalliseen ja toimivaan yhteisöön, jossa on mahdollista sekä oppia että opettaa riittävän nykyaikaisilla välineillä ja tekniikoilla. 

Kunnan elinvoimaisuudesta on kaikin tavoin pidettävä huolta. Tämä vaatii hyvää taloudenpitoa, riittävän laadukasta kaavoittamista ja yrittäjyyden edistämistä kaikin tavoin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunnalisvaalit2017, sosiaali- ja terveydenhuolto, päivähoito, koulu, talous

Hemsidan uppdaterad

Lauantai 18.3.2017 klo 21:43 - Marie

Hej, jag har uppdaterat min hemsida :)

Kommunalvalet har aktiverat mej, så det blir mera om det, jag är kandidat för Sfp i Ingå

Mina tankar inför kommunalvalet 2017

Välfungerande, kvalitativ, effektiv och smidig social- och hälosvård i Ingå och Västra-Nyland ger goda möjligheter för fortsatt närservice inom landskapet. 

Personalen skall vara rätt dimensionerad, för att kunna ge god vård.

Aktiviteter av olika slag skall utvecklas för alla åldersgrupper.

Det är alltid mera mänskligt och ekonomiskt att förebygga problemen i samhället än att lösa dem i ett senare skede.

Subjektiva rätten till dagvård skall forsätta i Ingå kommun. Kvalitativ utbildning och trygg skolmiljö skall garanteras, fastigheterna måste vara ändamålsenliga och i gott skick.
En balanserad ekonomi i kommunen ökar möjligheten till välfärd, olika lösningar för att få skatteintäkter behövs.
Kontakten till företagen som finns i kommunen är viktigt och att göra det attraktivt för nya företag att etablera sej i Ingå.
Att arbeta på distans är också ekologiskt, det behövs bättre dataförbindelser i hela kommunen.
Kollektivtrafikens brister måste korrigeras, buss turer behövs flera.
Långsiktig planering är att prioritera, men kommunen måste också kunna reagera snabbt då det behövs. Planläggningen av kommunen bör vara fortgående för god utveckling.
IMG_20170122_134202.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kommunalval2017, social-och hälsovård, daghem, skolor, ekenomi, företag

Talous

Sunnuntai 21.10.2012 klo 10:08 - Marie Bergman-Auvinen

Inkoon talous

Inkoon talous on kunnallisvaali 2012 keskusteluissa noussut paljon esille, se onkin kunnalle tärkeä asia. Kokoomus tuo esille että kunnan talous on kääntynyt positiiviseksi heidän hyvän talouskurin takia. Muisti on joskus lyhyt ja valikoiva, siksi pieni muistutus miksi talous oli heikko valtuustokauden alussa.

Rkp:llä oli enemmistö valtuustossa vuoteen 2008 asti. Monet päätökset jotka silloin tehtiin, vaikutti talouteen positiivisesti vasta tämä valtuustokauden aikana. Rkp:n valtuusto ryhmä suunnitteli pitkällä tähtäimellä. Pari esimerkkiä. Suuria investointeja tehtiin vuonna 2006-2008, koska suomenkielisen väestö osuus asukkaista oli nousemassa, niin Merituulen koulua laajennettiin ja Dalin päiväkoti rakennettiin,  oli alussa  suomenkielinen. Merituulen koulu maksoi 4,5 milj ( -1,1 milj valtion tukea). Kunta otti paljon lainaa tätä varten. Vuonna 2008 oli lainakanta Inkoossa korkea. 2009 kunta sai 475.00 euro harkinnanvaraista valtiontukea. Degerbyn koulu ja päiväkoti laajennettiin, tämäkin rasitti kunnan taloutta. Investoinnit olivat kaikki tarpeellisia.

Käyttömenot; Kotihoitoon perustettiin edellisen valtuustokauden lopussa 5 uutta hoitajan toimea, joka mahdollisti vuorokauden ympäri miehityksen ja monelle apua tarvitsevalla turvallisuutta asua kotonaan. Erikoissairaanhoidon menot ovat vaihdelleet, keskimäärin Inkoon on pysynyt hieman alle talousarvion. Sosiaali- ja terveydenhuoltokulut ovat hallitusti kasvaneet. Työttömyys on alhaista Inkoossa ja täällä asuu hyviä veronmaksajia, tämä on vaikuttanut parempaan talouteen. Barösund ja Päivölän koulut suljettiin 31.7.2009, säästöt tästä olivat pienet, päätöstä ei voi pitää talouteen suuresti vaikututtavana.

Talousarvio ensi vuodelle on työn alla, nyt on Kyrkfjärdens skolan aika saada ajanmukaiset ja riittävät tilat. Rkp:n valtuusto ryhmä sai viime vuonna neuvoteltua uuden kirjaston rakentamisen, suuria kunnantaloja ei tarvita, asukkaiden palvelu on tärkeintä.

Rkp oli mukana hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmaa ja mielestäni koko valtuusto on yhteisesti hyvin seurannut tätä. Erittäin hyvä että myös kokoomuksen valtuutetut ovat nyt valmiita myöntämään että kunnan virkamiehet ovat kiitettävästi tehneet työtään hyvän talouden eteen, näin ei ole aikaisemmat kommentit tuoneet esille.  Rkp on kunnioittanut virkamiehiä ja nähneet heidän hyvää työtä, myös talouden eteen. Haasteita riittää pienelle kunnalle, toivotaan että yhteistyö kuntavaalien jälkeen olisi parempi, riitaisuus ei ole kunnan eikä kuntalaisten etu.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Talous

Varför svenska folkpartiet?

Keskiviikko 16.3.2011 klo 23:08

Tankar den 15.3.2011 på min kampanjöppning i Ingå/riksdagsval 2011

Varför svenska folkpartiet?

Sfp:s värderingar och målsättningar motsvarar mina tankar om samhällsutveckling. Sfp är det liberala folkpartiet, ja, faktiskt det enda liberala partiet i Finland. Sfp:s grundsten är det svenska språket, men det är så mycket annat i partiet som gör detta till det liberala folkpartiet i Finland. Jag anser också att sfp är partiet som tar ansvar för framtiden och inte gör populistisk politik

Vård och omsorg; Jag vill arbeta för en trygg framtid för alla i samhället och anser det viktigt att garantera grundtrygghet för alla. Uppmärksamhet måste riktas på inkomstfördelningen i samhället och fördelningen av skattetrycket. Samtidigt som arbete alltid skall löna sig är det viktigt att de ekonomiskt svagaste grupperna kompenseras då konsumtionskatterna sannolikt kommer att stiga. Därför har SFP beredskap att sänka skatten för de lägsta inkomstklasserna och höja grundavdraget i kommunalbeskattningen, vilket gynnar uttryckligen dem med de lägsta inkomsterna. Man måste slopa ologiska kopplingar mellan olika stödformer, såsom kopplingen mellan barnbidrag och utkomststöd . Att flytta människor mellan olika instanser måste stoppas.

Vi behöver en trygg, jämlik, rättvis och tillgänglig service för alla och det är mera mänskligt och ekonomiskt att förbygga problemen i samhället än att lösa dem senare.

Den nya hälsovårdslagen som träder i kraft från och med 1.5.2011 ger människan mera valmöjligheter, vård och omsorg skall planeras mera individuellt, det är bra!! med år 2014 när valmöjligheten skall gälla hela landet och eventuellt hela Europa blir det utmanande att sköta finansiering och fakturering. Statsandelssystemet behöver en helhetsreform, så att kommunerna klara av sina uppgifter, det borde utredas om det vore bättre att organisera om vårdsektorn, så att staten har ansvar över det, framförallt specialsjukvården.

Vi skall inte koncentrera sjukvården i för stora enheter, framtidens problem med resistenta bakterier kan överraska oss.

Åldrande befolkningen behöver aktiviteter och stöd, att få bo i sitt eget hem är viktigt, men alternativa boendeformer skall också utvecklas.

Höja ersättningen för närståendevårdarna, flytta utbetalningen till Fpa, jämlik ersättning oberoende var man bor.
Vården skall kunna ordnas på människans modersmål, det behövs organisering för att detta skall förverkligas. Här kan tredje sektorn vara till stort stöd.

Ekonomi och välfärd, det ena behövs föra att det andra skall förverkligas. Statens skuld kan inte ökas mera, vi behöver mera skatteintäkter och nya lösningar. Den svarta ekonomin skall stoppas.

Välfärden är beroende av sysselsättning, ungdomarna som är utan arbete måste hjälpas för att hitta sin plats.

Arbetskarriären förlängs med individuella lösningar och skattepolitiska beslut.

Arbetsmarknaden skall också möjliggöra arbete för människor med nedsatt funktionsförmåga.

Trivsel på arbetsplatsen är viktigt.

Företagsverksamhet skapar arbete och arbete skapar välfärd.

Vi behöver en invandring i samhället, så har det historiskt också varit i Finland, det viktiga är att integrera alla till samhället och arbete.

Arbetskraftsmyndigheterna behöver mera resurser och ändring av arbetssätt, för att tex. kunna hjälpa ungdomar och invandrare att hitta sysselsättning och arbete.

 

Värna om natur, miljö, landsbygden och arbeta för hållbar utveckling och ekologiska lösningar.

Spårtrafiken skall utvecklas, de spår som redan finns skall förbättras och med noggrann konsekvensbedömning avgöra var det byggs nya. Kustbanan behöver 2 spår! Några nya dragningar till Åbo behövs inte, rese tiden förkortas med c 30 min med förbättrad kustbana. Mot Östra Nyland behövs det sedan spår.

Att kunna arbeta på distans är ekologiskt, det behövs mera fibernät på landsbygden och i skärgården.

De senaste dagarnas katastrof i Japan har väkt debatten om kärnkraftverk, bra så, men riskerna borde man ha vetat utan denna hemska händelse. Jag är emot en ökning av kärnkraft, men kan tänka mej att nuvarande kan få förnya sina reaktorer.

Kommentoi kirjoitusta.

Första bloggen på min hemsida

Keskiviikko 16.3.2011 klo 23:03

13.03.2011

 Första bloggen på min hemsida skriver jag på tåget mellan Karleby och Helsingfors, är på väg hem efter 2 dagar på Svenska Finlands Folktings session i Karleby. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, val av styrelse och dess ordföranden har behandlats under dessa dagar. Fyra motioner hade lämnats in till sessionen. Den första motionen handlade om mentalvård på svenska i Finland, en mycket aktuell och bra motion av Fredrik Almqvist. Jag satt i motionsutskottet och vi hade en lång och bra diskussion om frågan, vi ville att folktinget lyfter upp och belyser nödvändigheten av svenskspråkig mentalvård och vidtar nödvändiga åtgärder för att trygga de svenskspråkiga patienternas rättigheter. Folktinget bör uppmana myndigheter att göra språkliga konsekvensbedömningar vid omorganisering av mentalvården.

Helsingfors- och Nylandssjukvårdsdistrikt har en omorganisering av psykiatrin på gång, här har de språkliga aspekterna inte bedömts. Sjukhus platserna minskas och det har valts att Ekåsens sjukhus i Ekenäs skall kraftigt skära ned sin verksamhet, så att Mariefors(Kellokoski) får mera patienter, man koncentrera alltså till ett stort sjukhus inom Nyland. Öppna vårdens utveckling är bra, men det måste ske steget före minskande av sjukhusplatser. HNS har goda planer att satsa på öppen vård, också på svenska, men det har varit svårt att rekrytera personal som kan svenska inom huvudstadsregionen och i Mariefors. Jag förstår inte varför man splittrar en enhet som fungerar bra på både svenska och finska i Ekenäs. Nu har många vårdare med psykiatriskt kunnande sökt sej till andra enheter på jobb, och HNS har missat personal, i en tid när det är svårt att rekrytera personal. Hoppas att folktingets uttalande har någon betydelse för fortsatt planering

Efter 4 år som ersättare i folktingets styrelse hade jag nu äran att bli invald som medlem i styrelsen, jag hoppas på ett intressant arbete för svenskan språkets ställning. Anna-Maja Henriksson fortsätter som ordförande, det blev också omval av viceordföranden; Steven Frostdahl och Kimmo Sasi. Nya ordinarie medlemmar blev också Päivi Storgård och Camilla Grundström, övriga medlemmar i styrelsen på 15 omvaldes.

Kommentoi kirjoitusta.